Σχετικά με το πρόγραμμα

Το έργο REWIND αποσκοπεί στην υποστήριξη και την τόνωση των ΜΜΕ μέσω της διαδικασίας εξαγοράς από τους εργαζόμενους για τη συνέχιση της δραστηριότητας στο πλαίσιο του συνεταιριστικού μοντέλου, υποστηρίζοντας ένα ευνοϊκό οικοσύστημα. Η προσέγγιση και τα εργαλεία που παρέχει το REWIND έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την κάλυψη των αναγκών διαφορετικών ομάδων-στόχων: Επαγγελματίες ΕΕΚ (εκπαιδευτές/-τριες, καθηγητές/-τριες, ερευνητές/-τριες, σύμβουλοι, προπονητές/-τριες, διοικητικοί/-ές υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας), εργαζόμενοι/-ες και εκπαιδευόμενοι/-ες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ομάδες – στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες:

  • Επαγγελματίες ΕΕΚ (εκπαιδευτές/-τριες, καθηγητές/-τριες, ερευνητές/-τριες, σύμβουλοι, προπονητές/-τριες, διοικητικοί/-ές υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
  • Εργαζόμενοι/-ες και εκπαιδευόμενοι/-ες: είτε πρόκειται για πανεπιστημιακούς φοιτητές/-τριες που αρχίζουν ή συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους, είτε ακόμη και για χαμηλής ειδίκευσης που ενδιαφέρονται για την ίδρυση μιας επιχείρησης.)
  • Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη: φορείς λήψης αποφάσεων, κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματίες και εργοδότες/-τριες, εμπορικά επιμελητήρια κ.λπ.
Scroll to Top